Betingelser Om Tikko Kontakt
4-årig psykoterapeutuddannelse med mulighed for MCT-I certificering til metakognitiv terapeut
Start 2024

4-årig psykoterapeutuddannelse
med MCT-I certificering til metakognitiv psykoterapeut

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykoterapeut Forening og vi samarbejder med Crossfields Europe, som kvalitetssikrer vores psykoterapeutuddannelse.

Cektos og MCT-Institute TM v/ Adrian Wells & Hans Nordahl udbyder nu i samarbejde den eneste godkendte 4-årige uddannelse til psykoterapeut i evidensbaserede terapier som også giver den studerende den eftertragtede MCT-I Certificering i metakognitiv terapi.

Psykoterapeutuddannelsen er opbygget af fire 1-årige moduler, der i alt indeholder 807 lektioners undervisning, metodetræning, supervision af egen stil (videofeedback) og egenterapi. Underviserne og supervisorne er erfarne danske psykologer samt prof. Adrian Wells og prof. Hans Nordahl, der som noget helt unikt underviser på MCT-I modulerne på uddannelsen.

I uddannelsens andre moduler vil psykologer fra CEKTOS supervisere i metakognitiv terapi og undervise i andre evidensbaserede metoder og emner såsom klassisk kognitiv adfærdsterapi (KAT), Metoder til opmærksomhedsforstyrrelser som f.eks ADHD, spiseforstyrrelser samt autisme. Formålet med disse moduler er at klæde deltagerne bedst muligt på til at håndtere disse problematikker med de mest afprøvede og effektive metoder.

Der skal i løbet MCT-I modulerne på uddannelsen indsendes og beståes 10 stk. log-beskrivelser af metakognitive terapisessioner på email, som uddannelsesdeltageren udfører på rigtige klienter undervejs. 

Ved slutningen af hvert studieår er der indlagt én skriftlig og mundtlig eksamen. Den studerende skal bestå disse eksamener for at blive overført til næste studieår. En uge før eksamen tilsendes kursisten en case beskrivelse. Den studerende skal udfylde og medbringe en skriftlig sagsformulering på dagen samt udføre et rollespil på 30 minutter live for intern og ekstern censor, hvor den studerende skal demonstrere indlærte terapeutiske færdigheder på en skuespiller.

Med Cektos’ 4-årige psykoterapeutuddannelse vil man være godt rustet til eksempelvis at starte egen psykoterapeutiske praksis eller specialisere sig indenfor sit nuværende fag. Uddannelsen er også optimal, hvis der arbejdes indenfor sundhedsvæsenet, klinisk pædagogik, undervisning og lignende.

Ligeledes kan psykologer (cand.psych.) som ønsker undervisning og supervision i klinisk praksis med fordel deltage på uddannelsen.

Uddannelsens opbygning
På 2 af de 4 år indgår den officielle MCT-I certificeringsuddannelse, som den metakognitive terapis ophavsmand prof. Adrian Wells og prof. Hans Nordahl står bag, samt metakognitiv supervision og egenterapi. Undervisningen på MCT-I-uddannelsen foregår i København ved metodens grundlægger prof. Adrian Wells og prof. Hans Nordahl. Denne undervisning er på engelsk. Supervisionen og supplerende undervisning foregår hos Cektos og er på dansk.

På de øvrige 2 år år superviseres i metakognitiv (MCT) og deltagerne undervises i emner som feks hjernens spilleregler og de mest effektive metoder til spiseforstyrrelser, autisme, opmærksomheds forstyrrelser. Denne undervisning og supervision er på dansk.

Uddannelsen veksler mellem forelæsninger, metodetræning og supervision af egne sager samt feedback på egen stil og egenterapi.

Kvote 2

For dem som deltager via Kvote 2 vil der komme erstatningstimer de dage hvor der er planlagt MCT-I undervisning. Kvote 2 deltagere kan ikke blive undervist i MCT-I, men kan efter endt uddannelse søge om at tage certificeringen. 

Undervisning i teori og metode og færdighedstræning

(inkl. forberedelse til eksamen)

450 lektioner

Supervision i grupper
 
203 lektioner

Feedback på egen stil/selvref (=videofeedback)

og egenterapi

154 lektioner

I alt 
 
807 Lektioner

                                                                                                
Efter den studerende har gennemført uddannelsen med maximalt 10 procent fravær og har bestået alle årlige eksamener samt alle logs på MCT-I certificeringsuddannelsen, opnår den studerende både at blive Certificeret Psykoterapeut godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og MCT-I certificeret terapeut. 

Fravær opgøres hvert år og ligeledes seperat på MCT-I-certificeringsuddannelsen. Fravær på MCT-I Certificeringsuddannelsen må ikke overstige 10 pct. og ligeledes må det samlede årlige fravær totalt set ikke overstige 10 pct. Ved højere fravær kan uddannelsen ikke beståes.

Formål
Uddannelsens formål er, at skabe det bedste teoretiske og praktiske fundament for at udføre effektiv og etisk forsvarlig kognitiv og metakognitiv terapi efter de gældende kvalitetskriterier samt introduktion til andre evidensbaserede retninger indenfor psykologien.

Optagelseskriteriet
Optagelseskriteriet er en relevant uddannelse- erhvervsbaggrund, lang eller mellemlang videregående uddannelse (mindst 3 år) som fx psykolog, læge, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog og professionsbachelorer i pædagogik. Det er et krav, at den studerende har sundhedsfaglig erfaring.

Studiebeskrivelse
Studiebeskrivelsen kan rekvireres ved at skrive til mikkel.otzen@cektos.dk

Søg om optagelse
Det er et krav, at alle ansøgere indsender et CV inden endelig optagelse. Send CV'et til mikkel.otzen@cektos.dk

Spørgsmål
Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at kontakte os hos Cektos.

Mikkel Otzen
Tlf: 88 77 97 41
Email: mikkel.otzen@cektos.dk

Pris
Hvert år på uddannelsen koster 50.000kr.
Der skal ved tilmelding betales 10.000kr. 
Prisen indeholder:
- undervisning af danske og udenlandske eksperter
- supervision
- videofeedback og egenterapi
- fuld forplejning, inkl. frokost
- 4 årlige eksamener

(bøger og evt. overnatning er ikke inkluderet i prisen)

Ratebetaling
Det er muligt at dele betalingen op i 2 rater mod adm. gebyr på 1.000kr. 
E-mail: mikkel.otzen@cektos.dk
Tlf.nr.: 88 77 97 41


Er du kommunalt ansat?
Så kan du ansøge Den Kommunale Kompentencefond om op til 30.000kr. pr. år. til dækning af kursusafgiften. Spørg din leder!

Bruttolønsordning
Du kan spare en del af uddannelsens pris ved at arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, således at denne lægger ud for uddannelsen og du derefter afbetaler hver måned over mindst 12 måneder, med en del af din bruttoløn, altså lønnen før skat.
På den måde skal du ikke først trække din løn ud, betale skat og derefter betale uddannelsen, du sparer i stedet din trækprocent. Spørg din leder om din arbejdsplads tilbyder denne mulighed.


Målgrupper
Uddannelsen henvender sig til personer med en 3-årig, eller længere, sundhedsfaglig eller klinisk uddannelse som ønsker at få en grundig uddannelse i klinisk praksis og evidensbaserede terapimetoder.

Alle med en min. 3-årig sundhedsfaglig uddannelse kan søge om optagelse. Nedenfor giver vi nogle eksempler på nogle af de uddannelser, som kan give optagelse:

Psykologer
Som psykolog skal du tage denne uddannelse fordi du får en grundig klinisk uddannelse og supervision som vil give dig færdighedstræning og certificering indenfor den banebrydende nye evidensbaserede terapeutiske metode: Metakognitiv Terapi. Du vil også lære kliniske redskaber indenfor andre retninger som kognitiv terapi, ACT og compassion-fokuseret terapi.

Læger
Som læge - uanset om du arbejder i egen praksis eller på et hospital - er din hverdag præget af mange møder med personer i svære situationer. Med denne uddannelse i metakognitiv terapi får du en træning i en manualiseret og meget effektiv korttidsterapi. Som eksempelvis praktiserende læge, vil du opleve, at du selv kan afhjælpe stress, angst og depressioner hos dine patienter og at du dermed ikke længere kun har mulighed for at henvise disse patienter til medicinsk- eller terapeutisk behandling hos andre.

Sygeplejersker, tandlæger, fysioterapeuter eller jordemødre
Som uddannet sundhedspersonel skal du håndtere mange mennesker i hverdagen. De fleste af disse står i livsændrende situationer og har ofte brug for en professionel som kan give en effektiv lindring af de mange og følelsesmæssigt påvirkende tanker som patienterne kan føle som dominerende og ukontrollable i øjeblikket. Derudover vil metoden også kunne afhjælpe stress i din egen hverdag.

Socialrådgiver
Socialrådgivere arbejder med mange mennesker i psykisk mistrivsel. I den metakognitive metode vil du finde konkrete værktøjer til din hverdag så du kan gøre en markant forskel for dine borgere og afhjælpe psykiske symptomer som står i vejen for uddannelses  - og jobmarkedet.

Certificerede psykoterapeuter
Hvis du allerede er psykoterapeut i en anden retning end den metakognitive vil du med denne uddannelse få en mulighed for at erhverve dig en helt ny værktøjskasse i dit daglige arbejde som psykoterapeut. Din tidigere uddannelse skal være en psykoterapeutuddannelse som er certificeret af Dansk Psykoterapeutforening.


Se præsentation af Cektos 4-årige psykoterapeutuddannelse:
 

Ønsker du yderligere info om program for uddannelsen kontakt mikkel.otzen@cektos.dk 


Vi tager forbehold for ændringer i programmet

 

Betingelserne og de generelle vilkår der accepteres ved tilmelding

- Ved tilmelding opkræves det fulde beløb for ét års deltagelse på uddannelsen. Heraf udgør 20% af årsbetalingen et depositum som ikke tilbagebetales ved afbud.

- Efter betaling er tilmeldingen bindende.

- Ved afmelding senest fire uger inden kursusstart refunderes depositummet ikke.

- Ved afmelding mindre end fire uger før kursusstart eller efter kursusstart refunderes kursusafgiften ikke.

-Inden kursusstart er det muligt at ændre navnet på deltageren uden gebyr.

-Endelig godkendelse af din tilmelding kræver, at du har fremsendt et opdateret CV til CEKTOS. 

-Vi forbeholder os ret til at udskyde eller aflyse uddannelsen, hvis der er mindre end 10. tilmeldinger. 

- SAMTYKKEERKLÆRING:
Med min tilmelding giver jeg samtykke til, at CEKTOS, kan indsamle og må behandle personfølsomme oplysninger om mig. Herunder mit navn, cpr-nummer, kontaktoplysninger og besvarelse af diverse spørgeskemaer.

 • Dette gælder i forbindelse med kurser og/eller behandlinger i klinikken og journalføring, samt den lovpligtige opbevaring af mine oplysninger.

  CEKTOS kan indhente personfølsomme oplysninger til internt brug i klinikken i henhold til ovenstående punkter, CEKTOS vil ikke nødvendigvis benytte sig af alle punkterne, men have mulighed herfor.

  Jeg har pligt til at tage kontakt til CEKTOS, hvis der skulle opstå nogle ændringer i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

  Jeg er klar over, at jeg kan rette, slette, ændre, blokere eller begrænse mine personfølsomme data og jeg er bekendt med at CEKTOS skal føre og opbevare min patientjournal ifølge sundhedsloven1i mindst 5 år. Denne journal kan jeg få indsigt i, men jeg kan ikke få foretaget ændringer heri.

  Jeg er indforstået med, at mit samtykke er en forudsætning for at kunne deltage på forløbet.

  Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke til indhentning / videregivelse af oplysninger, jf. Persondatalovens §38.

Fremmøde- og fraværsregler

CEKTOS følger de retningslinjer, der er udarbejdet af Dansk Psykoterapeutforening, for at sikre en så ensartet kursusafvikling som muligt. Som udgangspunkt forventes der 100 % fremmøde af alle kursister.
Dog udstedes der kursusbevis, såfremt evt. fravær ikke overstiger 10 % af det godkendte timeantal. Fraværet opgøres årligt og må ikke overstige 10% i det enkelte kursusår. Fraværet må desuden heller ikke overstige 10 % på undervisningsdagene på MCT-I-certificeringsuddannelsen.

Ved fravær, der overstiger 10 %, er kursisten selv ansvarlig for indhentning af erstatningstimer på et tilsvarende kursus. Det vil i visse tilfælde være muligt at indgå aftale med CEKTOS om erstatningstimer alt efter omstændighederne i konkrete tilfælde. I disse tilfælde afregnes erstatningstimerne til 50% af listeprisen og opkræves hos kursisten.
Hverken CEKTOS eller MCT-I er dog forpligtet til at tilbyde erstatsningsundervisning. 

Der er dog følgende undtagelser herfor:

Sygdom, graviditet og barsel:
Ved fravær der skyldes sygdom, graviditet eller barsel (børn under 6 måneder) kan man, såfremt der er plads på det næste hold, deltage mod betaling af 50 % af kursusafgiften.

CEKTOS forbeholder sig ret til at se dokumentation for fraværet. Herunder lægeerklæringer som indhentes for kursistens egen regning.


Beståelse og kursusbevis

CEKTOS udsteder et kursusdiplom til alle deltagere som har gennemført uddannelsen hos CEKTOS.
Det er et krav for udstedelse af CEKTOS-diplom, at fremmøde- og fraværsreglerne er overholdt under hele uddannelsen. Ligeledes er det et krav, at kursisten har gennemført mindst tre af uddannelsens fire år hos CEKTOS. Brug af betegnelsen, eller sammenlignelige betegnelser ”Uddannet Certificeret Psykoterapeut ved CEKTOS” kræver desuden, at disse tre år er uddannelsens år 2, 3 og 4.

Ligeledes udsteder MCT-Institute et Level 1 Diplom, hvis deltageren har deltaget i undervisningen med max 10 % fravær og hvis deltageren har bestået de 10 logs som uddannelsen kræver. Desuden er det et krav fra MCT-Institute at deltageren under uddannelsen lever op til instituttets etiske regler. Det er alene MCT-Institute der vurderer og godkender om en deltager lever op til deres krav.

Ændringer og aflysning af kursus fra CEKTOS

CEKTOS tager forbehold for ændringer af f.eks. datoer og undervisere indtil 2 uger før kursusstart.

I tilfælde af aflysning af et kursus pga. uforudsete omstændigheder (eksempelvis, men ikke begrænset til; Sygdom hos underviser, vejrforhold, force majeure) vil CEKTOS arrangere et nyt kursus med samme eller tilsvarende indhold snarest muligt.
Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

CEKTOS forbeholder sig retten til løbende at opdatere og ændre betingelser og vilkår og vi tager forbehold for datoændringer og slåfejl i uddannelses programmerne.

  Find billetter
Få billetter tilbage!
Magiske øjeblikke
Unikke foredragsoplevelser - helt tæt på tidens mest aktuelle og spændende personligheder
De bedste omgivelser
Inspirerende oplevelser i professionelle rammer
Service med kvalitet
Hurtig, personlig og tryg kundeservice
Arrangementinfo
Sted
Cektos, København K
Dato & Tidspunkt
26. august 2024 - kl. 9:00 - 15:30
  Find billetter
Få billetter tilbage!

4-årig psykoterapeutuddannelse
med MCT-I certificering til metakognitiv psykoterapeut

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykoterapeut Forening og vi samarbejder med Crossfields Europe, som kvalitetssikrer vores psykoterapeutuddannelse.

Cektos og MCT-Institute TM v/ Adrian Wells & Hans Nordahl udbyder nu i samarbejde den eneste godkendte 4-årige uddannelse til psykoterapeut i evidensbaserede terapier som også giver den studerende den eftertragtede MCT-I Certificering i metakognitiv terapi.

Psykoterapeutuddannelsen er opbygget af fire 1-årige moduler, der i alt indeholder 807 lektioners undervisning, metodetræning, supervision af egen stil (videofeedback) og egenterapi. Underviserne og supervisorne er erfarne danske psykologer samt prof. Adrian Wells og prof. Hans Nordahl, der som noget helt unikt underviser på MCT-I modulerne på uddannelsen.

I uddannelsens andre moduler vil psykologer fra CEKTOS supervisere i metakognitiv terapi og undervise i andre evidensbaserede metoder og emner såsom klassisk kognitiv adfærdsterapi (KAT), Metoder til opmærksomhedsforstyrrelser som f.eks ADHD, spiseforstyrrelser samt autisme. Formålet med disse moduler er at klæde deltagerne bedst muligt på til at håndtere disse problematikker med de mest afprøvede og effektive metoder.

Der skal i løbet MCT-I modulerne på uddannelsen indsendes og beståes 10 stk. log-beskrivelser af metakognitive terapisessioner på email, som uddannelsesdeltageren udfører på rigtige klienter undervejs. 

Ved slutningen af hvert studieår er der indlagt én skriftlig og mundtlig eksamen. Den studerende skal bestå disse eksamener for at blive overført til næste studieår. En uge før eksamen tilsendes kursisten en case beskrivelse. Den studerende skal udfylde og medbringe en skriftlig sagsformulering på dagen samt udføre et rollespil på 30 minutter live for intern og ekstern censor, hvor den studerende skal demonstrere indlærte terapeutiske færdigheder på en skuespiller.

Med Cektos’ 4-årige psykoterapeutuddannelse vil man være godt rustet til eksempelvis at starte egen psykoterapeutiske praksis eller specialisere sig indenfor sit nuværende fag. Uddannelsen er også optimal, hvis der arbejdes indenfor sundhedsvæsenet, klinisk pædagogik, undervisning og lignende.

Ligeledes kan psykologer (cand.psych.) som ønsker undervisning og supervision i klinisk praksis med fordel deltage på uddannelsen.

Uddannelsens opbygning
På 2 af de 4 år indgår den officielle MCT-I certificeringsuddannelse, som den metakognitive terapis ophavsmand prof. Adrian Wells og prof. Hans Nordahl står bag, samt metakognitiv supervision og egenterapi. Undervisningen på MCT-I-uddannelsen foregår i København ved metodens grundlægger prof. Adrian Wells og prof. Hans Nordahl. Denne undervisning er på engelsk. Supervisionen og supplerende undervisning foregår hos Cektos og er på dansk.

På de øvrige 2 år år superviseres i metakognitiv (MCT) og deltagerne undervises i emner som feks hjernens spilleregler og de mest effektive metoder til spiseforstyrrelser, autisme, opmærksomheds forstyrrelser. Denne undervisning og supervision er på dansk.

Uddannelsen veksler mellem forelæsninger, metodetræning og supervision af egne sager samt feedback på egen stil og egenterapi.

Kvote 2

For dem som deltager via Kvote 2 vil der komme erstatningstimer de dage hvor der er planlagt MCT-I undervisning. Kvote 2 deltagere kan ikke blive undervist i MCT-I, men kan efter endt uddannelse søge om at tage certificeringen. 

Undervisning i teori og metode og færdighedstræning

(inkl. forberedelse til eksamen)

450 lektioner

Supervision i grupper
 
203 lektioner

Feedback på egen stil/selvref (=videofeedback)

og egenterapi

154 lektioner

I alt 
 
807 Lektioner

                                                                                                
Efter den studerende har gennemført uddannelsen med maximalt 10 procent fravær og har bestået alle årlige eksamener samt alle logs på MCT-I certificeringsuddannelsen, opnår den studerende både at blive Certificeret Psykoterapeut godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og MCT-I certificeret terapeut. 

Fravær opgøres hvert år og ligeledes seperat på MCT-I-certificeringsuddannelsen. Fravær på MCT-I Certificeringsuddannelsen må ikke overstige 10 pct. og ligeledes må det samlede årlige fravær totalt set ikke overstige 10 pct. Ved højere fravær kan uddannelsen ikke beståes.

Formål
Uddannelsens formål er, at skabe det bedste teoretiske og praktiske fundament for at udføre effektiv og etisk forsvarlig kognitiv og metakognitiv terapi efter de gældende kvalitetskriterier samt introduktion til andre evidensbaserede retninger indenfor psykologien.

Optagelseskriteriet
Optagelseskriteriet er en relevant uddannelse- erhvervsbaggrund, lang eller mellemlang videregående uddannelse (mindst 3 år) som fx psykolog, læge, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog og professionsbachelorer i pædagogik. Det er et krav, at den studerende har sundhedsfaglig erfaring.

Studiebeskrivelse
Studiebeskrivelsen kan rekvireres ved at skrive til mikkel.otzen@cektos.dk

Søg om optagelse
Det er et krav, at alle ansøgere indsender et CV inden endelig optagelse. Send CV'et til mikkel.otzen@cektos.dk

Spørgsmål
Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at kontakte os hos Cektos.

Mikkel Otzen
Tlf: 88 77 97 41
Email: mikkel.otzen@cektos.dk

Pris
Hvert år på uddannelsen koster 50.000kr.
Der skal ved tilmelding betales 10.000kr. 
Prisen indeholder:
- undervisning af danske og udenlandske eksperter
- supervision
- videofeedback og egenterapi
- fuld forplejning, inkl. frokost
- 4 årlige eksamener

(bøger og evt. overnatning er ikke inkluderet i prisen)

Ratebetaling
Det er muligt at dele betalingen op i 2 rater mod adm. gebyr på 1.000kr. 
E-mail: mikkel.otzen@cektos.dk
Tlf.nr.: 88 77 97 41


Er du kommunalt ansat?
Så kan du ansøge Den Kommunale Kompentencefond om op til 30.000kr. pr. år. til dækning af kursusafgiften. Spørg din leder!

Bruttolønsordning
Du kan spare en del af uddannelsens pris ved at arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, således at denne lægger ud for uddannelsen og du derefter afbetaler hver måned over mindst 12 måneder, med en del af din bruttoløn, altså lønnen før skat.
På den måde skal du ikke først trække din løn ud, betale skat og derefter betale uddannelsen, du sparer i stedet din trækprocent. Spørg din leder om din arbejdsplads tilbyder denne mulighed.


Målgrupper
Uddannelsen henvender sig til personer med en 3-årig, eller længere, sundhedsfaglig eller klinisk uddannelse som ønsker at få en grundig uddannelse i klinisk praksis og evidensbaserede terapimetoder.

Alle med en min. 3-årig sundhedsfaglig uddannelse kan søge om optagelse. Nedenfor giver vi nogle eksempler på nogle af de uddannelser, som kan give optagelse:

Psykologer
Som psykolog skal du tage denne uddannelse fordi du får en grundig klinisk uddannelse og supervision som vil give dig færdighedstræning og certificering indenfor den banebrydende nye evidensbaserede terapeutiske metode: Metakognitiv Terapi. Du vil også lære kliniske redskaber indenfor andre retninger som kognitiv terapi, ACT og compassion-fokuseret terapi.

Læger
Som læge - uanset om du arbejder i egen praksis eller på et hospital - er din hverdag præget af mange møder med personer i svære situationer. Med denne uddannelse i metakognitiv terapi får du en træning i en manualiseret og meget effektiv korttidsterapi. Som eksempelvis praktiserende læge, vil du opleve, at du selv kan afhjælpe stress, angst og depressioner hos dine patienter og at du dermed ikke længere kun har mulighed for at henvise disse patienter til medicinsk- eller terapeutisk behandling hos andre.

Sygeplejersker, tandlæger, fysioterapeuter eller jordemødre
Som uddannet sundhedspersonel skal du håndtere mange mennesker i hverdagen. De fleste af disse står i livsændrende situationer og har ofte brug for en professionel som kan give en effektiv lindring af de mange og følelsesmæssigt påvirkende tanker som patienterne kan føle som dominerende og ukontrollable i øjeblikket. Derudover vil metoden også kunne afhjælpe stress i din egen hverdag.

Socialrådgiver
Socialrådgivere arbejder med mange mennesker i psykisk mistrivsel. I den metakognitive metode vil du finde konkrete værktøjer til din hverdag så du kan gøre en markant forskel for dine borgere og afhjælpe psykiske symptomer som står i vejen for uddannelses  - og jobmarkedet.

Certificerede psykoterapeuter
Hvis du allerede er psykoterapeut i en anden retning end den metakognitive vil du med denne uddannelse få en mulighed for at erhverve dig en helt ny værktøjskasse i dit daglige arbejde som psykoterapeut. Din tidigere uddannelse skal være en psykoterapeutuddannelse som er certificeret af Dansk Psykoterapeutforening.


Se præsentation af Cektos 4-årige psykoterapeutuddannelse:
 

Ønsker du yderligere info om program for uddannelsen kontakt mikkel.otzen@cektos.dk 


Vi tager forbehold for ændringer i programmet

 

Betingelserne og de generelle vilkår der accepteres ved tilmelding

- Ved tilmelding opkræves det fulde beløb for ét års deltagelse på uddannelsen. Heraf udgør 20% af årsbetalingen et depositum som ikke tilbagebetales ved afbud.

- Efter betaling er tilmeldingen bindende.

- Ved afmelding senest fire uger inden kursusstart refunderes depositummet ikke.

- Ved afmelding mindre end fire uger før kursusstart eller efter kursusstart refunderes kursusafgiften ikke.

-Inden kursusstart er det muligt at ændre navnet på deltageren uden gebyr.

-Endelig godkendelse af din tilmelding kræver, at du har fremsendt et opdateret CV til CEKTOS. 

-Vi forbeholder os ret til at udskyde eller aflyse uddannelsen, hvis der er mindre end 10. tilmeldinger. 

- SAMTYKKEERKLÆRING:
Med min tilmelding giver jeg samtykke til, at CEKTOS, kan indsamle og må behandle personfølsomme oplysninger om mig. Herunder mit navn, cpr-nummer, kontaktoplysninger og besvarelse af diverse spørgeskemaer.

 • Dette gælder i forbindelse med kurser og/eller behandlinger i klinikken og journalføring, samt den lovpligtige opbevaring af mine oplysninger.

  CEKTOS kan indhente personfølsomme oplysninger til internt brug i klinikken i henhold til ovenstående punkter, CEKTOS vil ikke nødvendigvis benytte sig af alle punkterne, men have mulighed herfor.

  Jeg har pligt til at tage kontakt til CEKTOS, hvis der skulle opstå nogle ændringer i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

  Jeg er klar over, at jeg kan rette, slette, ændre, blokere eller begrænse mine personfølsomme data og jeg er bekendt med at CEKTOS skal føre og opbevare min patientjournal ifølge sundhedsloven1i mindst 5 år. Denne journal kan jeg få indsigt i, men jeg kan ikke få foretaget ændringer heri.

  Jeg er indforstået med, at mit samtykke er en forudsætning for at kunne deltage på forløbet.

  Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke til indhentning / videregivelse af oplysninger, jf. Persondatalovens §38.

Fremmøde- og fraværsregler

CEKTOS følger de retningslinjer, der er udarbejdet af Dansk Psykoterapeutforening, for at sikre en så ensartet kursusafvikling som muligt. Som udgangspunkt forventes der 100 % fremmøde af alle kursister.
Dog udstedes der kursusbevis, såfremt evt. fravær ikke overstiger 10 % af det godkendte timeantal. Fraværet opgøres årligt og må ikke overstige 10% i det enkelte kursusår. Fraværet må desuden heller ikke overstige 10 % på undervisningsdagene på MCT-I-certificeringsuddannelsen.

Ved fravær, der overstiger 10 %, er kursisten selv ansvarlig for indhentning af erstatningstimer på et tilsvarende kursus. Det vil i visse tilfælde være muligt at indgå aftale med CEKTOS om erstatningstimer alt efter omstændighederne i konkrete tilfælde. I disse tilfælde afregnes erstatningstimerne til 50% af listeprisen og opkræves hos kursisten.
Hverken CEKTOS eller MCT-I er dog forpligtet til at tilbyde erstatsningsundervisning. 

Der er dog følgende undtagelser herfor:

Sygdom, graviditet og barsel:
Ved fravær der skyldes sygdom, graviditet eller barsel (børn under 6 måneder) kan man, såfremt der er plads på det næste hold, deltage mod betaling af 50 % af kursusafgiften.

CEKTOS forbeholder sig ret til at se dokumentation for fraværet. Herunder lægeerklæringer som indhentes for kursistens egen regning.


Beståelse og kursusbevis

CEKTOS udsteder et kursusdiplom til alle deltagere som har gennemført uddannelsen hos CEKTOS.
Det er et krav for udstedelse af CEKTOS-diplom, at fremmøde- og fraværsreglerne er overholdt under hele uddannelsen. Ligeledes er det et krav, at kursisten har gennemført mindst tre af uddannelsens fire år hos CEKTOS. Brug af betegnelsen, eller sammenlignelige betegnelser ”Uddannet Certificeret Psykoterapeut ved CEKTOS” kræver desuden, at disse tre år er uddannelsens år 2, 3 og 4.

Ligeledes udsteder MCT-Institute et Level 1 Diplom, hvis deltageren har deltaget i undervisningen med max 10 % fravær og hvis deltageren har bestået de 10 logs som uddannelsen kræver. Desuden er det et krav fra MCT-Institute at deltageren under uddannelsen lever op til instituttets etiske regler. Det er alene MCT-Institute der vurderer og godkender om en deltager lever op til deres krav.

Ændringer og aflysning af kursus fra CEKTOS

CEKTOS tager forbehold for ændringer af f.eks. datoer og undervisere indtil 2 uger før kursusstart.

I tilfælde af aflysning af et kursus pga. uforudsete omstændigheder (eksempelvis, men ikke begrænset til; Sygdom hos underviser, vejrforhold, force majeure) vil CEKTOS arrangere et nyt kursus med samme eller tilsvarende indhold snarest muligt.
Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

CEKTOS forbeholder sig retten til løbende at opdatere og ændre betingelser og vilkår og vi tager forbehold for datoændringer og slåfejl i uddannelses programmerne.

Læs mere
4-årig psykoterapeutuddannelse med mulighed for MCT-I certificering til metakognitiv terapeut - Start 2024
Cektos

4-årig psykoterapeutuddannelse
med MCT-I certificering til metakognitiv psykoterapeut

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykoterapeut Forening og vi samarbejder med Crossfields Europe, som kvalitetssikrer vores psykoterapeutuddannelse.

Cektos og MCT-Institute TM v/ Adrian Wells & Hans Nordahl udbyder nu i samarbejde den eneste godkendte 4-årige uddannelse til psykoterapeut i evidensbaserede terapier som også giver den studerende den eftertragtede MCT-I Certificering i metakognitiv terapi.

Psykoterapeutuddannelsen er opbygget af fire 1-årige moduler, der i alt indeholder 807 lektioners undervisning, metodetræning, supervision af egen stil (videofeedback) og egenterapi. Underviserne og supervisorne er erfarne danske psykologer samt prof. Adrian Wells og prof. Hans Nordahl, der som noget helt unikt underviser på MCT-I modulerne på uddannelsen.

I uddannelsens andre moduler vil psykologer fra CEKTOS supervisere i metakognitiv terapi og undervise i andre evidensbaserede metoder og emner såsom klassisk kognitiv adfærdsterapi (KAT), Metoder til opmærksomhedsforstyrrelser som f.eks ADHD, spiseforstyrrelser samt autisme. Formålet med disse moduler er at klæde deltagerne bedst muligt på til at håndtere disse problematikker med de mest afprøvede og effektive metoder.

Der skal i løbet MCT-I modulerne på uddannelsen indsendes og beståes 10 stk. log-beskrivelser af metakognitive terapisessioner på email, som uddannelsesdeltageren udfører på rigtige klienter undervejs. 

Ved slutningen af hvert studieår er der indlagt én skriftlig og mundtlig eksamen. Den studerende skal bestå disse eksamener for at blive overført til næste studieår. En uge før eksamen tilsendes kursisten en case beskrivelse. Den studerende skal udfylde og medbringe en skriftlig sagsformulering på dagen samt udføre et rollespil på 30 minutter live for intern og ekstern censor, hvor den studerende skal demonstrere indlærte terapeutiske færdigheder på en skuespiller.

Med Cektos’ 4-årige psykoterapeutuddannelse vil man være godt rustet til eksempelvis at starte egen psykoterapeutiske praksis eller specialisere sig indenfor sit nuværende fag. Uddannelsen er også optimal, hvis der arbejdes indenfor sundhedsvæsenet, klinisk pædagogik, undervisning og lignende.

Ligeledes kan psykologer (cand.psych.) som ønsker undervisning og supervision i klinisk praksis med fordel deltage på uddannelsen.

Uddannelsens opbygning
På 2 af de 4 år indgår den officielle MCT-I certificeringsuddannelse, som den metakognitive terapis ophavsmand prof. Adrian Wells og prof. Hans Nordahl står bag, samt metakognitiv supervision og egenterapi. Undervisningen på MCT-I-uddannelsen foregår i København ved metodens grundlægger prof. Adrian Wells og prof. Hans Nordahl. Denne undervisning er på engelsk. Supervisionen og supplerende undervisning foregår hos Cektos og er på dansk.

På de øvrige 2 år år superviseres i metakognitiv (MCT) og deltagerne undervises i emner som feks hjernens spilleregler og de mest effektive metoder til spiseforstyrrelser, autisme, opmærksomheds forstyrrelser. Denne undervisning og supervision er på dansk.

Uddannelsen veksler mellem forelæsninger, metodetræning og supervision af egne sager samt feedback på egen stil og egenterapi.

Kvote 2

For dem som deltager via Kvote 2 vil der komme erstatningstimer de dage hvor der er planlagt MCT-I undervisning. Kvote 2 deltagere kan ikke blive undervist i MCT-I, men kan efter endt uddannelse søge om at tage certificeringen. 

Undervisning i teori og metode og færdighedstræning

(inkl. forberedelse til eksamen)

450 lektioner

Supervision i grupper
 
203 lektioner

Feedback på egen stil/selvref (=videofeedback)

og egenterapi

154 lektioner

I alt 
 
807 Lektioner

                                                                                                
Efter den studerende har gennemført uddannelsen med maximalt 10 procent fravær og har bestået alle årlige eksamener samt alle logs på MCT-I certificeringsuddannelsen, opnår den studerende både at blive Certificeret Psykoterapeut godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og MCT-I certificeret terapeut. 

Fravær opgøres hvert år og ligeledes seperat på MCT-I-certificeringsuddannelsen. Fravær på MCT-I Certificeringsuddannelsen må ikke overstige 10 pct. og ligeledes må det samlede årlige fravær totalt set ikke overstige 10 pct. Ved højere fravær kan uddannelsen ikke beståes.

Formål
Uddannelsens formål er, at skabe det bedste teoretiske og praktiske fundament for at udføre effektiv og etisk forsvarlig kognitiv og metakognitiv terapi efter de gældende kvalitetskriterier samt introduktion til andre evidensbaserede retninger indenfor psykologien.

Optagelseskriteriet
Optagelseskriteriet er en relevant uddannelse- erhvervsbaggrund, lang eller mellemlang videregående uddannelse (mindst 3 år) som fx psykolog, læge, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog og professionsbachelorer i pædagogik. Det er et krav, at den studerende har sundhedsfaglig erfaring.

Studiebeskrivelse
Studiebeskrivelsen kan rekvireres ved at skrive til mikkel.otzen@cektos.dk

Søg om optagelse
Det er et krav, at alle ansøgere indsender et CV inden endelig optagelse. Send CV'et til mikkel.otzen@cektos.dk

Spørgsmål
Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at kontakte os hos Cektos.

Mikkel Otzen
Tlf: 88 77 97 41
Email: mikkel.otzen@cektos.dk

Pris
Hvert år på uddannelsen koster 50.000kr.
Der skal ved tilmelding betales 10.000kr. 
Prisen indeholder:
- undervisning af danske og udenlandske eksperter
- supervision
- videofeedback og egenterapi
- fuld forplejning, inkl. frokost
- 4 årlige eksamener

(bøger og evt. overnatning er ikke inkluderet i prisen)

Ratebetaling
Det er muligt at dele betalingen op i 2 rater mod adm. gebyr på 1.000kr. 
E-mail: mikkel.otzen@cektos.dk
Tlf.nr.: 88 77 97 41


Er du kommunalt ansat?
Så kan du ansøge Den Kommunale Kompentencefond om op til 30.000kr. pr. år. til dækning af kursusafgiften. Spørg din leder!

Bruttolønsordning
Du kan spare en del af uddannelsens pris ved at arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, således at denne lægger ud for uddannelsen og du derefter afbetaler hver måned over mindst 12 måneder, med en del af din bruttoløn, altså lønnen før skat.
På den måde skal du ikke først trække din løn ud, betale skat og derefter betale uddannelsen, du sparer i stedet din trækprocent. Spørg din leder om din arbejdsplads tilbyder denne mulighed.


Målgrupper
Uddannelsen henvender sig til personer med en 3-årig, eller længere, sundhedsfaglig eller klinisk uddannelse som ønsker at få en grundig uddannelse i klinisk praksis og evidensbaserede terapimetoder.

Alle med en min. 3-årig sundhedsfaglig uddannelse kan søge om optagelse. Nedenfor giver vi nogle eksempler på nogle af de uddannelser, som kan give optagelse:

Psykologer
Som psykolog skal du tage denne uddannelse fordi du får en grundig klinisk uddannelse og supervision som vil give dig færdighedstræning og certificering indenfor den banebrydende nye evidensbaserede terapeutiske metode: Metakognitiv Terapi. Du vil også lære kliniske redskaber indenfor andre retninger som kognitiv terapi, ACT og compassion-fokuseret terapi.

Læger
Som læge - uanset om du arbejder i egen praksis eller på et hospital - er din hverdag præget af mange møder med personer i svære situationer. Med denne uddannelse i metakognitiv terapi får du en træning i en manualiseret og meget effektiv korttidsterapi. Som eksempelvis praktiserende læge, vil du opleve, at du selv kan afhjælpe stress, angst og depressioner hos dine patienter og at du dermed ikke længere kun har mulighed for at henvise disse patienter til medicinsk- eller terapeutisk behandling hos andre.

Sygeplejersker, tandlæger, fysioterapeuter eller jordemødre
Som uddannet sundhedspersonel skal du håndtere mange mennesker i hverdagen. De fleste af disse står i livsændrende situationer og har ofte brug for en professionel som kan give en effektiv lindring af de mange og følelsesmæssigt påvirkende tanker som patienterne kan føle som dominerende og ukontrollable i øjeblikket. Derudover vil metoden også kunne afhjælpe stress i din egen hverdag.

Socialrådgiver
Socialrådgivere arbejder med mange mennesker i psykisk mistrivsel. I den metakognitive metode vil du finde konkrete værktøjer til din hverdag så du kan gøre en markant forskel for dine borgere og afhjælpe psykiske symptomer som står i vejen for uddannelses  - og jobmarkedet.

Certificerede psykoterapeuter
Hvis du allerede er psykoterapeut i en anden retning end den metakognitive vil du med denne uddannelse få en mulighed for at erhverve dig en helt ny værktøjskasse i dit daglige arbejde som psykoterapeut. Din tidigere uddannelse skal være en psykoterapeutuddannelse som er certificeret af Dansk Psykoterapeutforening.


Se præsentation af Cektos 4-årige psykoterapeutuddannelse:
 

Ønsker du yderligere info om program for uddannelsen kontakt mikkel.otzen@cektos.dk 


Vi tager forbehold for ændringer i programmet

 

Betingelserne og de generelle vilkår der accepteres ved tilmelding

- Ved tilmelding opkræves det fulde beløb for ét års deltagelse på uddannelsen. Heraf udgør 20% af årsbetalingen et depositum som ikke tilbagebetales ved afbud.

- Efter betaling er tilmeldingen bindende.

- Ved afmelding senest fire uger inden kursusstart refunderes depositummet ikke.

- Ved afmelding mindre end fire uger før kursusstart eller efter kursusstart refunderes kursusafgiften ikke.

-Inden kursusstart er det muligt at ændre navnet på deltageren uden gebyr.

-Endelig godkendelse af din tilmelding kræver, at du har fremsendt et opdateret CV til CEKTOS. 

-Vi forbeholder os ret til at udskyde eller aflyse uddannelsen, hvis der er mindre end 10. tilmeldinger. 

- SAMTYKKEERKLÆRING:
Med min tilmelding giver jeg samtykke til, at CEKTOS, kan indsamle og må behandle personfølsomme oplysninger om mig. Herunder mit navn, cpr-nummer, kontaktoplysninger og besvarelse af diverse spørgeskemaer.

 • Dette gælder i forbindelse med kurser og/eller behandlinger i klinikken og journalføring, samt den lovpligtige opbevaring af mine oplysninger.

  CEKTOS kan indhente personfølsomme oplysninger til internt brug i klinikken i henhold til ovenstående punkter, CEKTOS vil ikke nødvendigvis benytte sig af alle punkterne, men have mulighed herfor.

  Jeg har pligt til at tage kontakt til CEKTOS, hvis der skulle opstå nogle ændringer i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

  Jeg er klar over, at jeg kan rette, slette, ændre, blokere eller begrænse mine personfølsomme data og jeg er bekendt med at CEKTOS skal føre og opbevare min patientjournal ifølge sundhedsloven1i mindst 5 år. Denne journal kan jeg få indsigt i, men jeg kan ikke få foretaget ændringer heri.

  Jeg er indforstået med, at mit samtykke er en forudsætning for at kunne deltage på forløbet.

  Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke til indhentning / videregivelse af oplysninger, jf. Persondatalovens §38.

Fremmøde- og fraværsregler

CEKTOS følger de retningslinjer, der er udarbejdet af Dansk Psykoterapeutforening, for at sikre en så ensartet kursusafvikling som muligt. Som udgangspunkt forventes der 100 % fremmøde af alle kursister.
Dog udstedes der kursusbevis, såfremt evt. fravær ikke overstiger 10 % af det godkendte timeantal. Fraværet opgøres årligt og må ikke overstige 10% i det enkelte kursusår. Fraværet må desuden heller ikke overstige 10 % på undervisningsdagene på MCT-I-certificeringsuddannelsen.

Ved fravær, der overstiger 10 %, er kursisten selv ansvarlig for indhentning af erstatningstimer på et tilsvarende kursus. Det vil i visse tilfælde være muligt at indgå aftale med CEKTOS om erstatningstimer alt efter omstændighederne i konkrete tilfælde. I disse tilfælde afregnes erstatningstimerne til 50% af listeprisen og opkræves hos kursisten.
Hverken CEKTOS eller MCT-I er dog forpligtet til at tilbyde erstatsningsundervisning. 

Der er dog følgende undtagelser herfor:

Sygdom, graviditet og barsel:
Ved fravær der skyldes sygdom, graviditet eller barsel (børn under 6 måneder) kan man, såfremt der er plads på det næste hold, deltage mod betaling af 50 % af kursusafgiften.

CEKTOS forbeholder sig ret til at se dokumentation for fraværet. Herunder lægeerklæringer som indhentes for kursistens egen regning.


Beståelse og kursusbevis

CEKTOS udsteder et kursusdiplom til alle deltagere som har gennemført uddannelsen hos CEKTOS.
Det er et krav for udstedelse af CEKTOS-diplom, at fremmøde- og fraværsreglerne er overholdt under hele uddannelsen. Ligeledes er det et krav, at kursisten har gennemført mindst tre af uddannelsens fire år hos CEKTOS. Brug af betegnelsen, eller sammenlignelige betegnelser ”Uddannet Certificeret Psykoterapeut ved CEKTOS” kræver desuden, at disse tre år er uddannelsens år 2, 3 og 4.

Ligeledes udsteder MCT-Institute et Level 1 Diplom, hvis deltageren har deltaget i undervisningen med max 10 % fravær og hvis deltageren har bestået de 10 logs som uddannelsen kræver. Desuden er det et krav fra MCT-Institute at deltageren under uddannelsen lever op til instituttets etiske regler. Det er alene MCT-Institute der vurderer og godkender om en deltager lever op til deres krav.

Ændringer og aflysning af kursus fra CEKTOS

CEKTOS tager forbehold for ændringer af f.eks. datoer og undervisere indtil 2 uger før kursusstart.

I tilfælde af aflysning af et kursus pga. uforudsete omstændigheder (eksempelvis, men ikke begrænset til; Sygdom hos underviser, vejrforhold, force majeure) vil CEKTOS arrangere et nyt kursus med samme eller tilsvarende indhold snarest muligt.
Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

CEKTOS forbeholder sig retten til løbende at opdatere og ændre betingelser og vilkår og vi tager forbehold for datoændringer og slåfejl i uddannelses programmerne.

Cektos
København, Borgergade 28, 4.sal, København K Sjælland 1300
200.000,00 kr.
  Find billetter
Få billetter tilbage!

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Modtag et personligt nyhedsbrev med arrangementer som matcher dine interesser og i dit område

Tikko ApS - Flakhaven 1, 1. sal, 5000 Odense C | CVR: 36468696 - kontakt@tikko.dk              Arrangørlogin

Cookieindstillinger